Forskning på sommareksem

Det forskas på som­ma­reksem hos häst och dess bakom­li­gande orsaker. Skicka gärna in tips på veten­skap­liga stu­dier och artiklar som saknas här.

2013
Asso­ci­a­tions­studie med SNP chip-data för att iden­ti­fiera gener som reglerar utveck­ling av som­ma­reksem hos islandshäst

2012
Genome-wide asso­ci­a­tion study of insect bite hyper­sen­si­ti­vity in two horse popu­la­tions in the Netherlands

2011
Far­ma­ko­lo­gisk behand­ling av som­ma­reksem hos häst

Genetic para­me­ters of insect bite hyper­sen­si­ti­vity in Dutch Fri­e­sian brood­mares

2009

Cha­rac­te­ristics of equine summer eczema with emp­hasis on dif­fe­rences between Finn­horses and Ice­landic horses in a 11-year study.

2008
Genetic ana­lysis of insect bite hyper­sen­si­ti­vity (summer eczema) in Ice­landic horses

Heri­ta­bi­lity and repe­a­ta­bi­lity of insect bite hyper­sen­si­ti­vity in Dutch Shet­land bree­ding mares

2007

Iden­ti­fi­ca­tion of envi­ron­mental factors affecting the pre­va­lence of insect bite hyper­sen­si­ti­vity in Shet­land ponies and Fri­e­sian horses in The Netherlands.

2006
Summer eczema in exported Ice­landic horses: influ­ence of envi­ron­mental and genetic factors.

Som­ma­reksem kon­sta­teras vara ärftligt

2005
Inve­sti­ga­tion of the pre­va­lence of summer eczema in Ice­landic horses in nort­hern Germany

2003
Epi­de­mi­o­lo­gical study of Culi­co­ides hyper­sen­si­ti­vity in horses in Israel

1991
Dis­tri­bu­tion of leuco­cyte anti­gens in Ice­landic horses affected with summer eczema com­pared to non-affected horses

An epi­de­mi­o­lo­gical study of summer eczema in Ice­landic horses in Norway

1987

Allergic der­ma­titis (sweet itch) of Ice­landic horses in Sweden: an epi­de­mi­o­lo­gical study.

 Kommentarer inaktiverade.