Om sidan

lisa_knaport_feb13_web

Ambi­tionen med sommareksem.se är att via bloggen sprida kun­skap om som­ma­rek­se­mets orsaker och ge en för­stå­else för hur det kan kan före­byggas och lindras. Mål­sätt­ningen är även att sam­man­fatta och samla den forsk­ning som idag finns i ämnet som­ma­reksem. Sidan lan­se­rades i maj 2013.

Jag som ligger bakom den här sidan heter Lisa Mört­berg och har hållit på med Islands­hästar sedan slutet av 90-talet. Jag har två egna, en svensk­född eksemfri, och en islands­född som jag skyddar i före­byg­gande syfte. Jag har stött på många eksemhästar genom åren i vari­e­rande skick, och vet av erfa­renhet att det många gånger finns mycket man kan göra för att lindra och i vissa fall helt före­bygga eksemet.

Det finns många myter om vad eksemet beror på, och i viss mån kan det variera, men forsk­ning tyder på att  just “som­ma­reksem” i de flesta fallen orsakas av en över­käns­lighet mot en viss typ av Svid­knott (Culi­co­ides spp.) Eksem drabbar inte bara islands­hästar. Den första obser­va­tionen gjordes i Frank­rike på 1800-talet och man antog till en början att orsaken var fode­ral­lergi eller påverkan av solen. På 1950-talet bör­jade man miss­tänka svid­knott som ”boven i dramat”. Svid­knott har ett 90-tal olika arter och finns på flera håll i världen. (Källa: Carin Wrange, SLU 2006)

Förr kal­lades eksemet man– och svans­skorv. Olika arter av svid­knott före­drar olika kropps­delar på hästen. Ekse­mets utbred­ning kan därför variera hos hästar på olika häst­beten, bero­ende på vilka svid­knotts­arter som före­kommer. Eksemet kan breda ut sig över stora delar av kroppen och ger kraftig klåda. (Källa: Sta­tens vete­ri­när­me­di­cinska anstalt)

Det saknas en defi­nitiv lös­ning på hur man håller en häst med som­ma­reksem så symp­tomfri som möj­ligt. Mycket kan göras för att skydda häs­tarna, och i vissa fall till och med före­bygga att eksemet bryter ut. Som­liga eksemhästar blir mycket med­farna under som­mar­halv­året, medan andra med rätt skötsel i vissa mil­jöer håller sig symp­tom­fria. För­hopp­ningen är att  den här bloggen blir en källa till kun­skap angå­ende hur man kan sköta sin eksemhäst, och att  visa att ”eksem” kan inne­bära olika saker för olika indi­vider. Det kan ge olika symptom, och bero på olika fak­torer, samt visa att miljön spelar en viktig roll, och att ett medel som är overk­samt på en häst kan vara en mira­kel­metod för en annan. Vilket beror på orsaken bakom pro­blemen, och indi­vi­dens käns­lighet för olika medels ingre­di­enser, samt hur den sköts i övrigt.

Om du vill komma i kon­takt med mig, använd for­mu­läret nedan, eller gå till sommareksem.se på facebook

[contact-form][contact-field label=‘Namn’ type=‘name’ required=‘1’/][contact-field label=‘E-post’ type=‘email’ required=‘1’/][contact-field label=‘Hemsida’ type=‘url’/][contact-field label=‘Ärende’ type=‘textarea’ required=‘1’/][/contact-form]