Sponsring 2015

Är du åter­för­säl­jare eller pro­du­cent av pro­dukter som skall förebygga/ lindra som­ma­reksem och vill sponsra det här pro­jektet på ett eller annat vis får du gärna höra av dig.

Det skulle exem­pelvis kunna handla om att någon eller några del­ta­gare använder dina pro­dukter och testar dem på sin häst hela säsongen och gör en utvär­de­ring. Eller att du sponsrar med en pro­dukt som lottas ut bland del­ta­garna, eller föl­jarna på face­book. Eller något sådant.

Kon­takta mig på info@sommareksem.se
/Lisa Mörtberg